پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کردیچال کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کردیچال کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کردیچال کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کردیچال کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کردیچال در مرداد ۱۴۰۱۶.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کردیچال در شهریور ۱۴۰۱۴.۹ میلیون تومانضعیف