پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در لاهو کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در لاهو کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در لاهو کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در لاهو کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در لاهو در مرداد ۱۴۰۱۸.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در شهریور ۱۴۰۱۵.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در مهر ۱۴۰۱۷.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در آبان ۱۴۰۱۶.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در آذر ۱۴۰۱۹.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در مهر ۱۴۰۲۱۳.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در دی ۱۴۰۲۷.۰ میلیون تومانضعیف