پست ملک

تحلیل قیمت زمین در لاهو کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در لاهو کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در لاهو کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در لاهو کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در لاهو در مرداد ۱۴۰۱۸.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در شهریور ۱۴۰۱۵.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در مهر ۱۴۰۱۷.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در آبان ۱۴۰۱۶.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاهو در آذر ۱۴۰۱۹.۴ میلیون تومانضعیف