پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کلنو کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کلنو کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کلنو کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کلنو کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کلنو در مرداد ۱۴۰۱۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلنو در شهریور ۱۴۰۱۵.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلنو در شهریور ۱۴۰۲۷.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلنو در بهمن ۱۴۰۲۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلنو در اسفند ۱۴۰۲۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلنو در فروردین ۱۴۰۳۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلنو در اردیبهشت ۱۴۰۳۱۰.۰ میلیون تومانضعیف