پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در سنار کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سنار کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سنار کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سنار کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سنار در مرداد ۱۴۰۱۲.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سنار در آبان ۱۴۰۲۳.۵ میلیون تومانضعیف