پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در چلاجور کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در چلاجور کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چلاجور کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در چلاجور کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در چلاجور در مرداد ۱۴۰۱۱.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلاجور در شهریور ۱۴۰۱۲.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلاجور در آبان ۱۴۰۱۲.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلاجور در مهر ۱۴۰۲۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلاجور در آذر ۱۴۰۲۹.۰ میلیون تومانضعیف