پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در طویدره کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در طویدره کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در طویدره کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در طویدره کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در طویدره در مرداد ۱۴۰۱۲.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در طویدره در آبان ۱۴۰۱۷.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در طویدره در دی ۱۴۰۱۴.۷ میلیون تومانضعیف