پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در والت کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در والت کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در والت کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در والت کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در والت در مرداد ۱۴۰۱۱.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در والت در شهریور ۱۴۰۱۲.۵ میلیون تومانضعیف