پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مجل کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در مجل کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در مجل کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مجل کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در مجل در مرداد ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مجل در شهریور ۱۴۰۱۱۱.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مجل در مهر ۱۴۰۱۵.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مجل در فروردین ۱۴۰۳۱۰.۵ میلیون تومانضعیف