پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان معصومی کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان معصومی کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان معصومی کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان معصومی کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان معصومی در شهریور ۱۴۰۱۱۰.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان معصومی در مهر ۱۴۰۱۱۰.۶ میلیون تومانضعیف