پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کلمه کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کلمه کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کلمه کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کلمه کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کلمه در مرداد ۱۴۰۱۶.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلمه در شهریور ۱۴۰۱۱.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلمه در مهر ۱۴۰۱۷.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلمه در مهر ۱۴۰۲۱.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلمه در آذر ۱۴۰۲۲.۰ میلیون تومانضعیف