پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مرزن آباد کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در مرزن آباد کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در مرزن آباد کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مرزن آباد کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در مرزن آباد در تیر ۱۴۰۱۴.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مرزن آباد در مرداد ۱۴۰۱۳.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مرزن آباد در شهریور ۱۴۰۱۹.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مرزن آباد در فروردین ۱۴۰۳۷.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مرزن آباد در اردیبهشت ۱۴۰۳۵.۰ میلیون تومانضعیف