پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در ولبال کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در ولبال کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در ولبال کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در ولبال کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در ولبال در مرداد ۱۴۰۱۴.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در ولبال در شهریور ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در ولبال در مهر ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در ولبال در آبان ۱۴۰۱۴.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در ولبال در تیر ۱۴۰۲۲.۵ میلیون تومانضعیف