پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کردمحله کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کردمحله کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کردمحله کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کردمحله کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کردمحله در شهریور ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کردمحله در دی ۱۴۰۱۶.۵ میلیون تومانضعیف