پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) در مرداد ۱۴۰۱۹.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) در شهریور ۱۴۰۱۸.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) در مهر ۱۴۰۱۹.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال) در فروردین ۱۴۰۲۸.۵ میلیون تومانضعیف