پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در پی قلعه کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در پی قلعه کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در پی قلعه کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در پی قلعه کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در پی قلعه در مرداد ۱۴۰۱۲.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پی قلعه در آذر ۱۴۰۱۸.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پی قلعه در دی ۱۴۰۱۴.۱ میلیون تومانضعیف