پست ملک

تحلیل قیمت زمین در پی قلعه کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در پی قلعه کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در پی قلعه کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در پی قلعه کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در پی قلعه در مرداد ۱۴۰۱۲.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پی قلعه در آذر ۱۴۰۱۸.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پی قلعه در دی ۱۴۰۱۴.۱ میلیون تومانضعیف