پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در باندر کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در باندر کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در باندر کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در باندر کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در باندر در مرداد ۱۴۰۱۵.۴ میلیون تومانضعیف