پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در اجابیت کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در اجابیت کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اجابیت کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در اجابیت کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در اجابیت در شهریور ۱۴۰۱۱۰.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اجابیت در آذر ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اجابیت در دی ۱۴۰۱۱۰.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اجابیت در بهمن ۱۴۰۱۱۱.۰ میلیون تومانضعیف