پست ملک

تحلیل قیمت زمین در گرک پس کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در گرک پس کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در گرک پس کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در گرک پس کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در گرک پس در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گرک پس در مهر ۱۴۰۱۹.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گرک پس در آبان ۱۴۰۱۱۶.۴ میلیون تومانضعیف