پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در گرک پس کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در گرک پس کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در گرک پس کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در گرک پس کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در گرک پس در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گرک پس در مهر ۱۴۰۱۹.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گرک پس در آبان ۱۴۰۱۱۶.۴ میلیون تومانضعیف