پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در لشسر کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در لشسر کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در لشسر کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در لشسر کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در لشسر در شهریور ۱۴۰۱۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لشسر در مهر ۱۴۰۱۱۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لشسر در آبان ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لشسر در آذر ۱۴۰۱۶.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لشسر در دی ۱۴۰۱۶.۲ میلیون تومانضعیف