پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان پاسداران کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان پاسداران کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان پاسداران کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان پاسداران کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان پاسداران در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان پاسداران در آبان ۱۴۰۱۱۲.۸ میلیون تومانضعیف