پست ملک

تحلیل قیمت زمین در اسپندکلا کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در اسپندکلا کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اسپندکلا کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در اسپندکلا کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در اسپندکلا در شهریور ۱۴۰۱۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اسپندکلا در آبان ۱۴۰۱۴.۸ میلیون تومانضعیف