پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در واحد کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در واحد کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در واحد کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در واحد کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در واحد در مرداد ۱۴۰۱۴.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در واحد در شهریور ۱۴۰۱۵.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در واحد در آبان ۱۴۰۱۲.۸ میلیون تومانضعیف