پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان اجابیت کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان اجابیت کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان اجابیت کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان اجابیت کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان اجابیت در بهمن ۱۴۰۱۱۲.۴ میلیون تومانضعیف