پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مکارود کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در مکارود کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در مکارود کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مکارود کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در مکارود در مرداد ۱۴۰۱۳.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مکارود در شهریور ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مکارود در مهر ۱۴۰۲۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مکارود در آبان ۱۴۰۲۸.۳ میلیون تومانضعیف