پست ملک

تحلیل قیمت زمین در مکارود کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در مکارود کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در مکارود کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مکارود کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در مکارود در مرداد ۱۴۰۱۳.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در مکارود در شهریور ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف