پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در اویجدان کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در اویجدان کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اویجدان کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در اویجدان کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در اویجدان در مرداد ۱۴۰۱۱۰.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اویجدان در شهریور ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اویجدان در آذر ۱۴۰۱۶.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اویجدان در دی ۱۴۰۱۳.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اویجدان در بهمن ۱۴۰۱۱۷.۰ میلیون تومانضعیف