پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در امیرکیاسر کیاشهر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در امیرکیاسر کیاشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در امیرکیاسر کیاشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در امیرکیاسر کیاشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در امیرکیاسر در شهریور ۱۴۰۱۴.۲ میلیون تومانضعیف