پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در حسن کیاده کیاشهر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در حسن کیاده کیاشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در حسن کیاده کیاشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در حسن کیاده کیاشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در حسن کیاده در مرداد ۱۴۰۱۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در حسن کیاده در شهریور ۱۴۰۱۳.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در حسن کیاده در مهر ۱۴۰۱۴.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در حسن کیاده در آبان ۱۴۰۱۴.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در حسن کیاده در آذر ۱۴۰۱۵.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در حسن کیاده در بهمن ۱۴۰۱۲.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در حسن کیاده در تیر ۱۴۰۲۴.۰ میلیون تومانضعیف