پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی) کیاشهر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کلانشهر(دهکده ساحلی) کیاشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کلانشهر(دهکده ساحلی) کیاشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی) کیاشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی) در مرداد ۱۴۰۱۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی) در شهریور ۱۴۰۱۲.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی) در اردیبهشت ۱۴۰۲۷.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی) در آذر ۱۴۰۲۸.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی) در دی ۱۴۰۲۸.۰ میلیون تومانضعیف