پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بوجایه لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بوجایه لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بوجایه لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بوجایه لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بوجایه در شهریور ۱۴۰۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بوجایه در مهر ۱۴۰۱۴.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بوجایه در آبان ۱۴۰۲۱۰.۰ میلیون تومانضعیف