پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار دیلمان لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار دیلمان لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار دیلمان لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار دیلمان لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار دیلمان در آبان ۱۴۰۲۸.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار دیلمان در دی ۱۴۰۲۱۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار دیلمان در فروردین ۱۴۰۳۱۰.۰ میلیون تومانضعیف