پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در روستای لفمجان لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در روستای لفمجان لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در روستای لفمجان لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در روستای لفمجان لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در روستای لفمجان در تیر ۱۴۰۲۱۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در روستای لفمجان در آذر ۱۴۰۲۱.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در روستای لفمجان در بهمن ۱۴۰۲۴.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در روستای لفمجان در فروردین ۱۴۰۳۴.۵ میلیون تومانضعیف