پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان شقایق لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان شقایق لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان شقایق لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان شقایق لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان شقایق در مهر ۱۴۰۲۹.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان شقایق در اسفند ۱۴۰۲۱۶.۰ میلیون تومانضعیف