پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در سوستان لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سوستان لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سوستان لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سوستان لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سوستان در مهر ۱۴۰۲۲۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سوستان در آبان ۱۴۰۲۱۲.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سوستان در دی ۱۴۰۲۸.۰ میلیون تومانضعیف