پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار آزادی محمودآباد

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار آزادی محمودآباد

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار آزادی محمودآباد

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار آزادی محمودآباد در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار آزادی در شهریور ۱۴۰۱۱۵.۰ میلیون تومانضعیف