پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف محمودآباد

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف محمودآباد بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه محمودآباد مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در محمودآباد

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در محمودآباد

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در محمودآباد:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲۵.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: جاده امل
  • زمان ثبت: مهر ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در محمودآباد:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۵۰ میلیون تومان
  • محدوده: جاده امل
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف محمودآباد

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف محمودآباد در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در جاده امل۱۳.۳
میانگین قیمت زمین در بلوار آزادی۱۵.۰
میانگین قیمت زمین در خیابان معلم۱۵.۶