پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان معلم محمودآباد

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان معلم محمودآباد

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان معلم محمودآباد

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان معلم محمودآباد در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان معلم در مرداد ۱۴۰۱۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان معلم در شهریور ۱۴۰۱۹.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان معلم در تیر ۱۴۰۲۲۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان معلم در مهر ۱۴۰۲۱۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان معلم در آبان ۱۴۰۲۲۱.۵ میلیون تومانضعیف