پست ملک

تحلیل قیمت زمین در خیابان معلم محمودآباد

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان معلم محمودآباد

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان معلم محمودآباد

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان معلم محمودآباد در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان معلم در مرداد ۱۴۰۱۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان معلم در شهریور ۱۴۰۱۹.۳ میلیون تومانضعیف