پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در انارور (اندرور) نوشهر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در انارور (اندرور) نوشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در انارور (اندرور) نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در انارور (اندرور) نوشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در انارور (اندرور) در مرداد ۱۴۰۱۷.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در انارور (اندرور) در شهریور ۱۴۰۱۷.۹ میلیون تومانضعیف