پست ملک

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف نوشهر

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف نوشهر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه نوشهر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در نوشهر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در نوشهر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در نوشهر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲۲.۲۶ میلیون تومان
  • محدوده: بهارستان جنوبی
  • زمان ثبت: مهر ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در نوشهر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۶.۶۷ میلیون تومان
  • محدوده: کمربندی نوشهر چالوس
  • زمان ثبت: آذر ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف نوشهر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در سنگسرا۶.۸
میانگین قیمت زمین در انارور (اندرور)۷.۵
میانگین قیمت زمین در کمربندی نوشهر چالوس۸.۱
میانگین قیمت زمین در دزدک۱۱.۱
میانگین قیمت زمین در بهارستان جنوبی۱۵.۶
میانگین قیمت زمین در چلک۱۷.۲