پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در چلک نوشهر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در چلک نوشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چلک نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در چلک نوشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در چلک در شهریور ۱۴۰۱۲۰.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلک در مهر ۱۴۰۱۱۵.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلک در آذر ۱۴۰۱۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلک در تیر ۱۴۰۲۱۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در چلک در آبان ۱۴۰۲۴۵.۰ میلیون تومانضعیف