پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بهارستان جنوبی نوشهر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بهارستان جنوبی نوشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بهارستان جنوبی نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بهارستان جنوبی نوشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بهارستان جنوبی در مرداد ۱۴۰۱۹.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بهارستان جنوبی در مهر ۱۴۰۱۲۲.۳ میلیون تومانضعیف