پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در سنگسرا نوشهر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سنگسرا نوشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سنگسرا نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سنگسرا نوشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سنگسرا در مرداد ۱۴۰۱۶.۸ میلیون تومانضعیف