پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در دزدک نوشهر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در دزدک نوشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در دزدک نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در دزدک نوشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در دزدک در مرداد ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در دزدک در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۳ میلیون تومانضعیف