پست ملک

تحلیل قیمت زمین در بالا کویخ رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بالا کویخ رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بالا کویخ رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بالا کویخ رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بالا کویخ در شهریور ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بالا کویخ در آبان ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بالا کویخ در دی ۱۴۰۱۲.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بالا کویخ در بهمن ۱۴۰۱۷.۰ میلیون تومانضعیف