پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بالا کویخ رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بالا کویخ رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بالا کویخ رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بالا کویخ رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بالا کویخ در شهریور ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بالا کویخ در آبان ۱۴۰۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بالا کویخ در دی ۱۴۰۱۲.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بالا کویخ در بهمن ۱۴۰۱۷.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بالا کویخ در فروردین ۱۴۰۳۲.۷ میلیون تومانضعیف