پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در پل جانبازان رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در پل جانبازان رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در پل جانبازان رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در پل جانبازان رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در پل جانبازان در شهریور ۱۴۰۱۴.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پل جانبازان در مهر ۱۴۰۱۴.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پل جانبازان در آبان ۱۴۰۱۴.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پل جانبازان در بهمن ۱۴۰۱۵.۴ میلیون تومانضعیف