پست ملک

تحلیل قیمت زمین در پل جانبازان رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در پل جانبازان رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در پل جانبازان رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در پل جانبازان رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در پل جانبازان در شهریور ۱۴۰۱۴.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پل جانبازان در مهر ۱۴۰۱۴.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پل جانبازان در آبان ۱۴۰۱۴.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پل جانبازان در بهمن ۱۴۰۱۵.۴ میلیون تومانضعیف