پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار لاکان رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار لاکان رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار لاکان رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار لاکان رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار لاکان در تیر ۱۴۰۱۷.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار لاکان در مرداد ۱۴۰۱۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار لاکان در شهریور ۱۴۰۱۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار لاکان در آبان ۱۴۰۲۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار لاکان در دی ۱۴۰۲۰.۰ میلیون تومانضعیف