پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در جاده سنگر رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در جاده سنگر رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در جاده سنگر رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در جاده سنگر رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در جاده سنگر در مرداد ۱۴۰۱۲.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده سنگر در شهریور ۱۴۰۱۳.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده سنگر در آبان ۱۴۰۱۱.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده سنگر در تیر ۱۴۰۲۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده سنگر در شهریور ۱۴۰۲۱۱.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده سنگر در دی ۱۴۰۲۱.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده سنگر در بهمن ۱۴۰۲۲.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده سنگر در اردیبهشت ۱۴۰۳۵.۳ میلیون تومانضعیف