پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در سیاه اسطلخ رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سیاه اسطلخ رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سیاه اسطلخ رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سیاه اسطلخ رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سیاه اسطلخ در مرداد ۱۴۰۱۲.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سیاه اسطلخ در شهریور ۱۴۰۱۲.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سیاه اسطلخ در مهر ۱۴۰۱۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سیاه اسطلخ در آذر ۱۴۰۲۵.۰ میلیون تومانضعیف