پست ملک

تحلیل قیمت زمین در سیاه اسطلخ رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سیاه اسطلخ رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سیاه اسطلخ رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سیاه اسطلخ رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سیاه اسطلخ در مرداد ۱۴۰۱۲.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سیاه اسطلخ در شهریور ۱۴۰۱۲.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سیاه اسطلخ در مهر ۱۴۰۱۳.۵ میلیون تومانضعیف