پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان ورزلی رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان ورزلی رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان ورزلی رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان ورزلی رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان ورزلی در شهریور ۱۴۰۱۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان ورزلی در مهر ۱۴۰۱۳.۰ میلیون تومانضعیف