پست ملک

تحلیل قیمت زمین در خیابان ورزلی رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان ورزلی رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان ورزلی رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان ورزلی رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان ورزلی در شهریور ۱۴۰۱۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان ورزلی در مهر ۱۴۰۱۳.۰ میلیون تومانضعیف