پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف رویان

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف رویان بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه رویان مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رویان

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رویان

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در رویان:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۶۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: خیابان گلندرود
  • زمان ثبت: آبان ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در رویان:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۳.۲۰ میلیون تومان
  • محدوده: خیابان گلندرود
  • زمان ثبت: مرداد ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف رویان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف رویان در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در علوی کلا۱۶.۰
میانگین قیمت زمین در خیابان گلندرود۳۱.۶