پست ملک

تحلیل قیمت زمین در علوی کلا رویان

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در علوی کلا رویان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در علوی کلا رویان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در علوی کلا رویان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در علوی کلا در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۰ میلیون تومانضعیف