پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در علوی کلا رویان

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در علوی کلا رویان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در علوی کلا رویان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در علوی کلا رویان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در علوی کلا در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در علوی کلا در مهر ۱۴۰۲۱۸.۰ میلیون تومانضعیف